Vår uppförandekod

Uppförandekod för Ada Digital

Ada Digital skall verka som en ansvarstagande aktör och därmed bidra till att skapa en hållbar framtid med utgångspunkt i ett agerande baserat på etiskt, miljö och socialt ansvarstagande.

Syftet med uppförandekoden är att kvalitetssäkra, följa upp och ständigt förbättra levererade tjänster utifrån etiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Därtill vill vi åskådliggöra vårt arbetssätt samt säkerställa att vårt arbete sker inom ramarna för gällande lagar, förordningar och branschpraxis.

Ansvar och uppföljning

Koden gäller alla: anställda, företagsledning, styrelse samt medarbetare på företagets dotterbolag, samt övriga som utför tjänster för Ada Digitals räkning. Alla chefer ska se till att det finns lämpliga rutiner och processer inom respektive chefs ansvarsområde för att säkerställa en korrekt hantering i enlighet med denna uppförandekod. Chefer ansvarar också för att eventuella avvikelser rapporteras.

Alla ansvarar för att läsa, förstå och följa koden samt följa gällande lagstiftning. Alla ansvarar för att göra det rätta för alla intressenter och be om råd om osäkerhet råder. Alla anställda har även en skyldighet att rapportera brott eller misstänkta brott mot koden eller allmän lagstiftning. Repressalier för att ha lämnat in en rapport i god tro tolerans inte och man kan därför som anställd känna sig trygg i att inte bli bestraffad. ”God tro” betyder att en anställd har lämnat in information som den anser är sann. Rapporter gällande brott eller misstanke om brott lämnas till din kontaktperson, din närmsta chef eller Ada Digitals HR-chef. Vi erbjuder även en kanal för anonym rapportering som tillhandahålls av en extern part, WhistleB för att säkerställa din anonymitet.

Övergripande ansvar för efterlevnad och uppföljning av denna uppförandekod åligger Ada Digitals VD och ledningsgrupp.

Företaget ska genom information och utbildning möjliggöra för alla medarbetare att känna till innehållet i uppförandekoden, samt i övriga policyer och instruktioner.

Vid rapporterad avvikelse fattar ledningsgrupp beslut om revidering krävs och omvandling sker till krav på åtgärder och genomförande i Ada Digitals tillvägagångssätt, policys, instruktioner eller processers utformning.

Vi vill göra dig uppmärksam att överträdelse av uppförandekod kan föranleda påföljder.

Branschpraxis

Ada Digital är ett auktoriserat företag och tillämpar Kompetensföretagens allmänna leveransvillkor för bemannings- och rekryteringstjänster, vilka gör det tydligt om vilka ansvarsförhållanden som åligger leverantör och/eller kund. Ada Digital har utifrån dessa villkor företagsförsäkringar som skyddar våra anställda och täcker hela vårt ansvar som leverantör.

Lagstiftning

Ada Digital ska följa nationell (Svensk) lagstiftning och förordningar.

Ada Digital stödjer och respekterar internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter Ada Digital skall inte göra affärer med företag som bryter mot ILO:s deklaration om grundläggande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Barnrättsprinciper.

Miljö

Ada Digital har ett miljöledningssystem och skall i enighet med gällande miljöpolicy i beslut som tas och handlingar som utförs visa miljöhänsyn. Genom mätbara mål skall Ada Digital skapa förutsättningar för en kultur av ständiga förbättringar, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan. Miljöarbetet skall kännetecknas av miljöomsorg och helhetssyn. Varje medarbetare uppmuntras att inkomma med förbättringsförslag som kan påverka miljön positivt.

Förhållningssätt till Ada Digitals intressentgrupper

Ada Digitals primära intressentgrupper består av kunder, personal och kandidater. Nedan beskrivs utgångspunkterna i Ada Digitals agerande mot respektive grupp.

Kunder

 • Ada Digital är dotterbolag till TNG som arbetar med fördomsfri rekrytering. Ada Digital kommer därför inte att medverka till kravprofiler, annonser, urval som kan vara diskriminerande
 • Ada Digital agerar på ett sådant sätt att branschens anseende inte skadas. Ada Digital är ett auktoriserat företag
 • Ada Digital följer rekommendationer som är branschstandarder
 • Ada Digital bedriver verksamhet med iakttagande av god affärssed
 • Ada Digital accepterar inte mutor, bestickning eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka myndighetsbeslut eller agerande. Ada Digital följer IMM:s (institutet mot mutor) riktlinjer

Personal

 • Ada Digital skall ha korrekt bokföring och medverkar inte aktivt eller medvetet till skatte- och/eller miljöbrott
 • Ada Digital ansvarar för att all personal har arbetstider och övriga anställningsvillkor enligt gällande kollektivavtal samt en fungerande arbetsmiljö enligt lagstadgade krav
 • Ada Digital ska garantera rättvisa, solidariska anställningsvillkor och möjligheter för alla personer utan urskiljning eller diskriminering
 • Ada Digital tolererar inte hot eller utförande av kränkande gärningar såsom; fysiska, psykiska, sexuella eller verbala trakasserier
 • Ada Digital accepterar inte användning eller efterverkningar av droger och alkohol i arbetet
 • Ada Digital respekterar organisationsfrihet och medarbetarnas rätt att bilda och gå med i de fackföreningar de själva önskar. Ada Digital har och ska alltid ha skyddsombud
 • Ada Digital accepterar inte någon form av barnarbete eller ofrivilligt arbete i sin verksamhet Minimiåldern för att bli anställd på Ada Digital är 18 år (gäller för våra konsulter där vi inte har arbetsledaransvaret, för övrigt gäller gällande lagstiftning)
 • Ingen form av tvångsarbete får ske på Ada Digital
 • Ada Digitals anställda ska inte låta personliga eller familjerelaterade ekonomiska intressen komma i konflikt med Ada Digitals och eller Ada Digitals kunders intressen, exempel kan vara anställning av anhörig, sidouppdrag som riskerar att direkt eller indirekt strida mot Ada Digitals eller Ada Digitals kunders intresse. I de fall intressekonflikter kan uppstå så ska närmsta chef informeras omgående.
 • Alla anställda har en skyldighet att i alla avseende följa de lagar, förordningar och myndighetskrav som finns kring användningen och utveckling av företagets IT.

Kandidater

Ada Digitals urvalsarbete skall ske utan urskiljning, ingen form av direkt eller indirekt- diskriminering på grund av ålder, könsidentitet, uttryck, etnicitet, hudfärg, nationalitet, religion, kön, funktionshinder eller sexuell läggning får förekomma.

Ada Digital hanterar alla ansökningshandlingar samt information från personlighetsformulär gällande arbetsrelaterade beteenden och färdighetstestning enligt GDPR.