Rekrytera IT-arkitekt

Rekrytering av IT-arkitekter? Vi hjälper dig!

Rekrytera en IT-arkitekt när du behöver någon som arbetar på ett övergripande plan med era IT-lösningar, och som har kunskap kring uppbyggnadsfasen av arkitekturen. Vi på Ada Digital hjälper dig med nästa rekrytering. Behöver du mer stöttning längs vägen? Tveka inte att höra av dig!

Få hjälp med rekrytering!

Vad gör en IT-arkitekt?

IT-arkitektens roll varierar ofta, både vad gäller kompetenser och arbetsuppgifter. Men vad som är unikt för en IT-arkitekt jämfört med andra typer av arkitekter är att de måste ha kunskap kring själva uppbyggnadsfasen av arkitekturen. Här ingår helhetsansvaret kring en organisations IT-struktur och personen fungerar ofta som en länk mellan personer som utvecklar tekniken och de som använder den. IT-arkitekten ser också till och jobbar för att IT-systemet används på det mest effektiva sättet. En IT-arkitekt jobbar ofta på större företag, i organisationer eller myndigheter.

I grova drag brukar man dela in IT-arkitekter i fyra olika arkitektroller: Verksamhetsarkitekter, lösningsarkitekter, mjukvaruarkitekter och infrastrukturarkitekter. Här skiljer sig rollerna också åt beroende på vilken arbetsplats det rör sig om.

En verksamhetsarkitekt arbetar nära en verksamhet och har koll på hur den fungerar. Där ingår bland annat att göra kravspecifikationer och att säkerställa att projekten bidrar till verksamheten på bästa sätt. En verksamhetsarkitekt analyserar företagets IT-struktur och tar beslut om förbättringar eller avvecklingar i IT-strukturen. En lösningsarkitekt ser till att designa IT-lösningar utifrån krav framtagna av personer som arbetar inom verksamheten.

En mjukvaruarkitekt designar mjukvarusystem och ser till att de uppfyller kraven på funktion och kvalitet. Exempelvis kan det röra sig om att systemen ska vara säkra, testbara och användbara. En mjukvaruarkitekt arbetar ofta mer med enskilda projekt. Infrastrukturarkitekten är den som säkerställer att organisationen har rätt IT-infrastruktur för verksamhetens syfte och att infrastrukturen alltid är uppdaterad.